Sai Parivar Vishwa Seva Sansthan Trust

108 Names of Sai Baba

 • 1. ॐ श्री साई नाथाय नमः
 • 2. ॐ श्री साई लक्ष्मीनारायनाय नमः
 • 3. ॐ श्री साई कृष्णरामशिव मारुत्यादिरुपाय नमः
 • 4. ॐ श्री साई शेषशायिने नमः
 • 5. ॐ श्री साई गोदावरीतट शीलधीवासिने नमः
 • 6. ॐ श्री साई भक्तहृदालयाय नमः
 • 7. ॐ श्री साईं सर्वहन्नीललाय नमः
 • 8. ॐ श्री साई भूतवासाय नमः
 • 9. ॐ श्री साई भूतभविष्यदभाववार्जिताय नमः
 • 10.  ॐ श्री साई कालातीताय नमः
 • 11.  ॐ श्री साई कालाय नमः
 • 12. ॐ श्री साई कालकालाय नमः
 • 13.  ॐ श्री साई कालदर्पदमनाय नमः
 • 14. ॐ श्री साई मृत्युंजय नमः
 • 15.  ॐ श्री साई अमर्त्याय नमः
 • 16.  ॐ श्री साई मत्यभयप्रदाय नमः
 • 17.  ॐ श्री साई जीवाधाराय नमः
 • 18.  ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः
 • 19.  ॐ श्री साई भक्तावनसमर्थाय नमः
 • 20. ॐ श्री साई भक्तावन प्रतिज्ञान नमः
 • 21.  ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः
 • 22.  ॐ श्री साई आरोग्यक्षेमदाय नमः
 • 23. ॐ श्री साई धनमांगल्यप्रदाय नमः
 • 24.  ॐ श्री साई रिद्धिसिद्धिदाय नमः
 • 25.  ॐ श्री साई पुत्रमित्रकलबन्धुदाय नमः
 • 26. ॐ श्री साई योगक्षेमवहाय नमः
 • 27.  ॐ श्री साई आपद् बान्धवाय नमः
 • 28.  ॐ श्री साई मार्गबन्धवे नमः
 • 29. ॐ श्री साई भुक्तिमुक्ति स्वर्गापवर्गदाय नमः
 • 30. ॐ श्री साई प्रियाय नमः
 • 31. ॐ श्री साई प्रीति वर्धनाय नमः
 • 32.  ॐ श्री साई अंतर्यामिने नमः
 • 33.  ॐ श्री साई सच्चिदात्मने नमः
 • 34.  ॐ श्री साई नित्यानंदाय नमः
 • 35. ॐ श्री साई परमसुखदाय नमः
 • 36.  ॐ श्री साई परमेश्वराय नमः
 • 37.  ॐ श्री साई परब्रह्मणे नमः
 • 38.  ॐ श्री साई परमात्मने नमः
 • 29.  ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपिणे नमः
 • 40.  ॐ श्री साई जगतपित्रे नमः
 • 41. ॐ श्री साई भक्तानां मात्रुधात्रूपितामहाय नमः
 • 42. ॐ श्री साई भक्ताभयप्रदाय नमः
 • 43. ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः
 • 44.  ॐ श्री साई भक्तानुग्रहकातराय नमः
 • 45.  ॐ श्री साई शरणागतवत्सलाय नमः
 • 46.  ॐ श्री साई भक्तिशक्तिप्रदाय नमः
 • 47. ॐ श्री साई ज्ञानवैराग्यदाय नमः
 • 48.  ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः
 • 49.  ॐ श्री साई संशय ह्रदय दौर्बल्य पापकर्म नमः
 • 50. ॐ श्री साई ह्रदयग्रंथिभेदकाय नमः
 • 51.  ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः
 • 52. ॐ श्री साई शुद्ध सत्वस्थिताय नमः
 • 53.  ॐ श्री साई गुणातीत गुणात्मने नमः
 • 54.  ॐ श्री साई अनंत कल्याणगुणाय नमः
 • 55.  ॐ श्री साई अमितपराक्रमाय नमः
 • 56.  ॐ श्री साई जयिने नमः
 • 57. ॐ श्री साई दुर्धर्षाक्षोभ्याय नमः
 • 58.  ॐ श्री साई अपराजिताय नमः
 • 59.  ॐ श्री साई त्रिलोकेशु अविघातगतये नमः
 • 60. ॐ श्री साईं अशक्यरह. ;िताय नमः
 • 61.  ॐ श्री साईं सर्वशक्तिमुर्तये नमः
 • 62. ॐ श्री साईं सुरूपसुन्दराय नमः
 • 63.  ॐ श्री साईं सुलोचनाय नमः
 • 64. ॐ श्री साईं बहुरूपविश्वमुर्तये नमः
 • 65.  ॐ श्री साईं अरूपाव्यक्ताय नमः
 • 66.  ॐ श्री साईं अचिन्त्याय नमः
 • 67.  ॐ श्री साईं सूक्ष्माय नमः
 • 68.  ॐ श्री साईं सर्वन्तार्यामिने नमः
 • 69.  ॐ श्री साईं मनोवागतीताय नमः
 • 70.  ॐ श्री साईं प्रेममूर्तये नमः
 • 71. ॐ श्री साईं सुलभदुर्लभाय नमः
 • 72.  ॐ श्री साईं असहायसहायाय नमः
 • 73. ॐ श्री साईं अनाथनाथदीनबन्धवे नमः
 • 74.  ॐ श्री साईं सर्वभारभ्रुते नमः
 • 75.  ॐ श्री साईं अकर्मानेककर्मसुकर्मिने नमः
 • 76. ॐ श्री साईं पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः
 • 77. ॐ श्री साईं तीर्थाय नमः
 • 78.  ॐ श्री साईं वासुदेवाय नमः
 • 79. ॐ श्री साईं सतांगतये नमः
 • 80. ॐ श्री साईं सत्परायनाय नमः
 • 81. ॐ श्री साईं लोकनाथाय नमः
 • 82. ॐ श्री साईं पावनान्घाय नमः
 • 83. ॐ श्री साईं अम्रुतांशवे नमः
 • 84. ॐ श्री साईं भास्करप्रभाय नमः
 • 85. ॐ श्री साईं ब्रह्मचर्य तपश्चर्यादि सुव्रताय नमः
 • 86. ॐ श्री साईं सत्यधर्मंपरायनाय नमः
 • 87. ॐ श्री साईं सिद्धेश्वराय नमः
 • 88. ॐ श्री साईं सिद्धसंकल्पाय नमः
 • 89. ॐ श्री साईं योगेश्वराय नमः
 • 90. ॐ श्री साईं भगवते नमः
 • 91. ॐ श्री साईं भक्तवत्सलाय नमः
 • 92. ॐ श्री साईं सत्पुरुषाय नमः
 • 93. ॐ श्री साईं पुरुषोत्तमाय नमः
 • 94. ॐ श्री साईं सत्यतत्त्वबोधकाय नमः
 • 95.  ॐ श्री साईं कामदिषड्वैरिध्वंसिने नमः
 • 96. ॐ श्री साईं अभेदानंदानुभवप्रदाय नमः
 • 97. ॐ श्री साईं समसर्वमतसमताय नमः
 • 98.  ॐ श्री साईं दक्षिणामूर्तये नमः
 • 99.  ॐ श्री साईं वेन्कतेशरमनाय नमः
 • 100. ॐ श्री साईं अदभुतानन्तचर्याय नमः
 • 101. ॐ श्री साईं प्रपन्नार्तिहराय नमः
 • 102. ॐ श्री साईं संसारसर्वदुःखक्षयकराय नमः
 • 103.  ॐ श्री साईं सर्ववित्सर्वतोमुखाय नमः
 • 104.  ॐ श्री साईं सर्वान्तर्बहि: स्थिताय नमः
 • 105. ॐ श्री साईं सर्वमंगलकराय नमः
 • 106. ॐ श्री साईं सर्वाभीष्टप्रदाय नमः
 • 107.  ॐ श्री साईं समरससनमार्गस्थापनाय नमः
 • 108.  ॐ श्री साईं समर्थ सदगुरु साईनाथाय नमः